دی وی دی 4 - سلامت روان

مشخصات فردی
*
استرس
1- درصورت بروز مشکل در زندگی به مشاورمراجعه کنیم.
2- استرس در زندگی اجتناب ناپذیراست باید برخورد مناسب با آن را یاد بگیرم.
3- کنترل استرس امکان پذیر و یاد گرفتنی است.
4- هر شکست مقدمه یک پیروزی است.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
مشاجره
1- مشاجره در حضور کودک باعث بروز چه اختلافاتی در کودک می شود؟
2- سعی کنیم مشکلات خود را با دیگران با گفتگو وبدون مشاجره حل کنیم.
3- بهتراست والدین در پیش چشم فرزندان مشاجره نکنند.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
نماهنگ آی آدم ها
1- درصورت مراجعه به روان پزشک جهت درمان مشکلات روحی ممکن است انگ روانی بودن به ما بزنند.
2- با گذشته می توانم پلی برای آینده ساخت لزومی ندارد مدام در فکرگذشته باشیم.
3- گاهی لازم است برای کنترل احساسات منفی به روان پزشک مراجعه نمود ومشکلی پیش نمی آید.
4- بدترین راه فرار از مشکلات وخلق و خوی منفی خودکشی است.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
آشپزی خانواده ای
1- می توانیم لحظات شادی را در خانه حتی بدون رفتن به بیرون برای خود و فرزندانمان فراهم کنیم.
2- حتما باید امکانات ویژه ای برای ایجاد لحظات شادی آفرین در خانواده وجود داشته باشد.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
وضع قانون
1- با وضع قانون درمنزل می توان بسیاری از مشاجرات بین کودکان را کنترل نمود.
2- وضع قانون درمنزل، محیط خانه را پر از نشاط و شادی می کند.
3- بهتراست قبل از درخواست انجام هر کاری از کودک انتظارات خود را از اومشخص کنیم.
4- چارچوب وضع قانون در خانه چیست؟

سلامت روان

مشخصات فردی
*
مسئولیت پذیری
1- برای شکل گرفتن مسئولیت پذیری درکودکان باید به آنها اجازه تصمیم گیری بدهیم.
2- ازهمان 3-2 سال اول زندگی کودک بهتراست کارهای ساده ای را به او بدهیم که انجام دهد.
3- کودک باید مسئولیت بپذیرد و عواقب ونتایج انتخاب های خود را ببیند.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
من که چیزی ندیدم
1- هنگامیکه می خواهیم از قانون بی اعتنایی استفاده کنیم چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
2- وقتی رفتارمثبت در اثربی اعتنایی شکل گرفت بلافاصله نباید رفتارمثبت را تشویق کنیم.
3- بی اعتنایی چه زمانی کاربرد ندارد؟

سلامت روان

مشخصات فردی
*
تقویت رفتار
1- جدول رفتاری کودک برای چه مواردی استفاده می شود؟
2- جدول رفتاری باید به همراه یک الگوی رفتاری باشد.
3- جدول رفتاری باید برای یک رفتار خاص باشد.
4- به کودک اجازه دهیم باتوجه به علایق خودش انتخاب کند.
5- علاقه کودکان مهم است وباید تقویت شود.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
دروغگویی همسران
1-هرنوع دروغی ناپسند وغیر اخلاقی است.
2-باگفتن اولین دروغ معمولا مجبور می شویم دروغ های بیشتری بگوییم.
3-بارفتار مناسب می توان از استمرار وتداوم دروغ جلوگیری نمود.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
شادی در عین سادگی
1- با فرزند خود هم بازی شویم.
2- ازخود کودک بپرسیم چه چیزی او را شاد می کند.
3- شاد کردن کودک نیازبه پول و امکانات زیادی دارد.
4- برخورد صحیح والدین درمورد بازی های رایانه ای چگونه باید باشد؟
5- برای اینکه به کودک نشان دهیم علایق او رادرک می کنیم حتی شده به مدت10 دقیقه با اوبازی کنیم.
6- خلاقیت در شاد کردن کودکان عامل مهمی است.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
کم رویی در بچه ها
1- محدود کردن کودکان باعث اضطراب و کم رویی می شود.
2- یادگیری مهارتهای ارتباطی در مدرسه به اندازه ی درس های مدرسه مهم است.
3- درکنارآموزش فرصتهای مناسبی را نیزبرای تجربه های زندگی کودک فراهم کنیم.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
کارتون تکلیف
1- بازی و تفریح دنیای کودکان و بهترین زمان آنها برای تمرین زندگی است .
2-حتما باید امکانات ویژه ای برای ایجاد لحظات شادی آفرین در خانواده وجود داشته باشد.
3- بهتراست برای کودک درکنارتکالیف درسی اش برنامه ریزی تفریحی هم داشته باشیم.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
کارتون دروغ
1- کودکان دروغگویی را از والدین می آموزند.
2-به جای دروغگویی مهارت حل مسئله در تنگناها را به کودک آموزش دهیم.

سلامت روان

مشخصات فردی
*
کارتون غذا
1-هرگز کودک را مجبور به غذا خوردن نکنیم.
2-برای تغذیه کودک بهتر است والدین الگوی مناسبی در این زمینه باشند.
3-کودکان هر وقت که گرسنه باشند در خواست غذا می کنند.