توانمندسازی

    
 
فعالیت ها و برنامه ها:                                                                           
            توانمندسازی:
                                    کارشناسان:
                                                برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط وبرحسب مورد و جلسات آموزشی به صورت دوره ایی (تقریبا هر سه ماه یکبار)برای کارشناسان واحد آموزش سلامت استان و شهرستان های تابعه و ارائه مطالب آموزشی و شرکت کارشناسان در دوره های آموزشی از قبل پیش بینی شده .
                                    کارکنان :
                                                پیش بینی دوره ها ، کارگاه ها و جلسات آموزشی مطابق بر نیاز سنجی انجام شده از کارکنان سایر گروه ها و واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت استان.