صداوسیمای مرکز استان

با توجه به مناسبت های بهداشتی و مخاطرات سلامتی در سطح استان با هماهنگی گروه ها و واحدهای ستادی مرکز بهداشت استان ،طبق نیاز سنجی تبلیغی برنامه های رادیویی و تلویزیونی انجام شده توسط واحد آموزش سلامت  و با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه و رابط صدا و سیمای مرکز استان (زاگرس) برنامه های مذکور تهیه و پخش می شوند.