حوزه های علمیه

    علیرغم تمامی توفیقاتی که در طی دو دهه گذشته در کاهش مرگ و میر و مشکلاتی که سلامت عمومی را به خطر می انداختند در کشور حاصل شده است . تغییر الگوی بیماریهاو علل مرگ و میر که عمدتاً برآیند تغییر در شیوه زندگی و رفتارهای فردی و جمعی می باشد موجب آن شده که رویکردهای گذشته نسبت به مسأله سلامت متحول شده و با نگاهی دیگر به این موضوع نگریسته شود.
نگاهی اجمالی به مهمترین علل مرگ در کشور و توجه به این امر که تابلوی موجود حاکی از این است که علل مزبور ترکیبی از علل مرگ در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی است و نیز مروری بر عوامل مؤثر بر سلامت مبین آن است که بخش اعظمی از مشکلات و علل به شیوه زندگی مربوط می باشندو عمدتاً منشا رفتاری دارند و بدین لحاظ ضرورت و اهمیت آموزش همگانی در زمینه سلامت و اولویتهای مربوط به آن را غیر قابل انکار می نمایند.
آموزش سلامت که ترکیبی از حمایت های ساختاری ، اجتماعی و آموزشی برای توانمندسازی مردم در کنترل سرنوشت فردی و جمعی آنان می باشد ، وقتی مؤثرتر است که از سوی افرادی معتبر و دارای نفوذ در مخاطبان ارایه گردد.
روحانیون و علمای گرانقدر ما از چنین موقعیت و نفوذی در میان اقشار متدین برخوردارند. بطوریکه نقش محوری علمای بزرگی چون میرزای شیرازی در رابطه با تحریم تنباکو ، مرحوم شیخ فضل الله نوری ، سید عبدالله بهبهانی ، سید محمد طباطبایی ، سید مدرس و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در مقابل ظلم و جور نمی توان اغماض نمود.
از طرفی مساجد و حوزه های علمیه که اولین پایگاه فرهنگی و تاریخی در اسلام و زمینه بستر بسیار مناسب به شمار می روند می توانند به کانون هایی برای توسعه آموزش سلامت در ابعاد مختلف جسمی ، روحی روانی ، اجتماعی و معنوی بدل شوند.
و علاوه بر تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت معنوی مؤمنان خداجو ، بر سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان نیز اثر بگذارند.
 لذا تشکیل کمیته کشوری با هدف توانمندسازی افراد و جوامع با مشارکت ، همفکری و همیاری کلیه اساتید محترم حوزه و دفترجمعیت ، خانواده ومدارس برای شناسایی مسایل و مشکلات بهداشتی کشور ، تدوین سیا ستها و راه کارها و برنامه های علمی و عملی برای رفع نواقص و کمبود ها ضرورت دارد . در همین راستا کتاب آئین تندرستی تدوین و به صورت دو واحد درسی در شورای عالی حوزه علمیه قم تصویب شد.
امید است با حول و قوه الهی و با مشارکت صمیمانه طرفین، شاهد تحولات و پیشرفتهای علمی و عملی در زمینه توانمند سازی مردم درشناخت عوامل تاثیزگذار برسلامت فردی واجتماعی ورعایت شیوه زندگی سالم آنها باشیم.