بسیج سازندگی

 درراستای توسعه وتقویت محیط های حامی سلامت بویژه نیروی مقاومت بسیج بخاطر سابقه درخشان و جایگاه مردمی بودن آن درکلیه عرصه های دفاعی، فرهنگی اجتماعی و….، درسال 85 تفاهم نامه ای فیمابین سازمان بسیج سازندگی ومعاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی منعقد گردید که بدنبال اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه، اهم اقدامات انجام گرفته درسال 86 به شرح ذیل می با شد.
-       در سال 86 ، 4000 حوزه منتخب نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور شناسایی شده وقابلیت آنرا خواهد داشت تاپایان سال 87 ، 2532000 نفر داوطلب سلامت بسیجی درسه سطح حوزه های منتخب تحت پوشش برنامه های آموزش و ارتقای سلامت قرار گیرند.
-        کلیات طرح برنا مه آموزش و ارتقای سلامت در نیروی مقاومت بسیج با مشارکت نمایندگان (سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج جامعه پزشکی و بهداری نیروی مقاومت بسیج) و نمایندگان اداره ارتباطات و آموزش سلامت تدوین گردید.
-       28 مصوبه در جلسات کمیته کشوری، تصویب و جهت اجرا به کمیته های استانی ابلاغ گردید.
-         آیین نامه اجرایی در کمیته کشوری تدوین و جهت اجرا به کمیته های استانی ابلاغ گردید.
-       کمیته های استانی و شهرستانی در کلیه دانشگاه های سراسر کشور با همکاری نمایندگان نیروی مقاومت بسیج (مدیریت بهداشت و محیط زیست، مدیریت آموزش و پژوهش و مدیریت بهداشت) تشکیل گردید.
-        راهنمای آموزش مربی (کتاب بسیجی الگوی زندگی سالم) در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کمیته کشوری تهیه گردید.
-       راهنمای آموزشی تربیت مربی درکمیته علمی با همکاری کمیته کشوری تهیه گردید.
-       دوره های آموزشی برای مربیان استانی( 41 نفر ازنیروی مقاومت بسیج و41 نفر ازنظام سلامت) دانشگاه های سراسر کشور به میزان 100%برگزار گردید.
-       هسته های آموزشی استانی وشهرستانی در86% دانشگاه های سراسر کشور تشکیل گردید.
-       دوره های آموزشی برای مربیان شهرستانی در86%دانشگاه های سراسر کشور برگزارگردید.
-       CD آموزشی کتاب بسیجی الگوی زندگی سالم که شامل (محتوای آموزشی کتاب بسیجی الگوی زندگی سالم،راهنمای آموزشی تربیت مربی ، راهنمای آموزشی کتاب فوق، دستورالعمل های اجرایی وآموزشی، کلیه فرم های آماری و.......) طراحی، وبه کمیته های استا نی ارسال گردید.

بسیج سازندگی

   درراستای توسعه وتقویت محیط های حامی سلامت بویژه نیروی مقاومت بسیج بخاطر سابقه درخشان و جایگاه مردمی بودن آن درکلیه عرصه های دفاعی، فرهنگی اجتماعی و….، درسال 85 تفاهم نامه ای  فیمابین سازمان بسیج سازندگی ومعاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی منعقد گردید که بدنبال اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه، اهم اقدامات انجام گرفته درسال 86 به شرح ذیل می با شد.
-       در سال 86 ، 4000 حوزه منتخب نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور شناسایی شده وقابلیت آنرا خواهد داشت تاپایان سال 87 ، 2532000 نفر داوطلب سلامت بسیجی درسه سطح حوزه های منتخب تحت پوشش برنامه های آموزش و ارتقای سلامت قرار گیرند.
-        کلیات طرح برنا مه آموزش و ارتقای سلامت در نیروی مقاومت بسیج با مشارکت نمایندگان (سازمان بسیج سازندگی، سازمان بسیج جامعه پزشکی و بهداری نیروی مقاومت بسیج) و نمایندگان اداره ارتباطات و آموزش سلامت تدوین گردید.
-       28 مصوبه در جلسات کمیته کشوری، تصویب و جهت اجرا به کمیته های استانی ابلاغ گردید.
-         آیین نامه اجرایی در کمیته کشوری تدوین و جهت اجرا به کمیته های استانی ابلاغ گردید.
-       کمیته های استانی و شهرستانی در کلیه دانشگاه های سراسر کشور با همکاری نمایندگان نیروی مقاومت بسیج (مدیریت بهداشت و محیط زیست، مدیریت آموزش و پژوهش و مدیریت بهداشت) تشکیل گردید.
-        راهنمای آموزش مربی (کتاب بسیجی الگوی زندگی سالم) در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کمیته کشوری تهیه گردید.
-       راهنمای آموزشی تربیت مربی درکمیته علمی با همکاری کمیته کشوری تهیه گردید.
-       دوره های آموزشی برای مربیان استانی( 41 نفر ازنیروی مقاومت بسیج و41 نفر ازنظام سلامت) دانشگاه های سراسر کشور به میزان 100%برگزار گردید.
-       هسته های آموزشی استانی وشهرستانی در86% دانشگاه های سراسر کشور تشکیل گردید.
-       دوره های آموزشی برای مربیان شهرستانی در86%دانشگاه های سراسر کشور برگزارگردید.
-       CD آموزشی کتاب بسیجی الگوی زندگی سالم که شامل (محتوای آموزشی کتاب بسیجی الگوی زندگی سالم،راهنمای آموزشی تربیت مربی ، راهنمای آموزشی کتاب فوق، دستورالعمل های اجرایی وآموزشی، کلیه فرم های آماری و.......) طراحی، وبه کمیته های استا نی ارسال گردید.