فعالیت ها و برنامه ها

برنامه‌ها:

  1. برنامه ملی خودمراقبتی (برنامه پنجم تحول سلامت در حوزه بهداشت) با رویکرد خودمراقبتی فردی (تربیت سفیر سلامت خانواده، سفیر سلامت محله و سفیر سلامت جوان شامل دانشجو، طلبه، سرباز و سایر جوانان)، خودمراقبتی سازمانی، خودمراقبتی اجتماعی و گروه‌های خودیاری
  2. نیازسنجی سلامت جامعه
  3. برنامه جامع آموزش همگانی سلامت
  4. ساماندهی رسانه ها و مداخلات آموزشی
  5. اجرای برنامه خود مراقبتی در مدارس (تربیت سفیران سلامت دانش‌آموز، آموزش معلمان و والدین)